เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

1.2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2548   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

1.3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

1.4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2564   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

2.1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

2.2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

2.3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

2.4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

2.5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

3.1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

3.2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

3.3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

3.4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

4.1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

5.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

5.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

5.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

6.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

7.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

7.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

7.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

7.4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

8.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

9.1 พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่๑๑) พ.ศ.๒๕๔๓   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

9.2 พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

9.3 พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

9.4 พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

9.5 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ล่าสุด   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

10.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

11.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

12.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

13.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

14.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๗   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

14.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

15.1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

16.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

16.2 ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

17.1 กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

17.2 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.๒๕๖๐   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

17.3 กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาจง พ.ศ.๒๕๖๐   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

17.4 กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

17.5 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.๒๕๖๐   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

17.6 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๐   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

17.7 กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.๒๕๖๐   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

17.8 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.๒๕๖๑   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

18.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณะสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

18.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณะสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

19.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

 20.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ฯ ได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ พ.ศ.2565  ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

 

21.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

21.2  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

21.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

23.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

23.4 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

24.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับกระประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

24.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับกระประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

24.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับกระประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

25.1 บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

25.2 บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

25.3 บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

25.4 บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2566  ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

26.1 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ธันวาคม 2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่! 

27.1 ราคาต่อหน่วยสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2565   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

27.2 ราคาต่อหน่วยสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

28.1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

28.2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

28.3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

29.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

29.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558   ดาวน์โหลดPDFที่นี่!

30.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลดPDFที่นี่! 

30.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลดPDFที่นี่! 

Google AdSense Phoca - Google AdSense Easy