เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

รูปแกลอรี่ นายกเทศมนตรีเมืองปากพูนและคณะลงพื้นที่เพื่อวางแผนการบริหารการจัดการน้ำระบบประปาอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 ถนนอ้อมค่าย