เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

 • 1. โครงสร้างของเทศบาล
 • 2. ข้อมูลผู้บริหารเทศบาล
 • 3. อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 • 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • 5. ติดต่อเทศบาล
 • 6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 8. ถาม - ตอบ
 • 9. Social Network
 • 10. แผนการดำเนินงาน
 • 11. ติดตามประเมินผลราย 6 เดือน
 • 12. ติดตามประเมินผลรายปี
 • 13. คู่มือการปฏิบัติงาน
 • 14. คู่มือบริการประชาชน
 • 15. สถิติการให้บริการ
 • 16. รายงานความพึงพอใจของประชาชน
 • 17. E- service ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
 • 18. แผนใช้จ่ายงบ
 • 19. รายงานติดตามการใช้จ่ายงบ
 • 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบ
 • 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 22. ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
 • 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 25. นโยบายบริหารฯ บุคคล
 • 26. ดำเนินการตามนโยบายบริหารฯ บุคคล
 • 27. หลักเกณฑ์บริหารฯ บุคคล
 • 28.รายงานการบริหารฯ บุคคล
 • 29. การจัดการร้องเรียนการทุจริต
 • 30. ร้องเรียนการทุจริต
 • 31. สถิติการร้องเรียนการทุจริต
 • 32.รับฟังความคิดเห็น
 • 33. การมีส่วนร่วม
 • 34.เจตจำนงสุจริต
 • 35.ผู้บริหารร่วมต้านทุจริต
 • 36.ประเมินความเสี่ยงทุจริต
 • 37. จัดการความเสี่ยงทุจริต
 • 38. สร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • 39.แผนป้องกันการทุจริต
 • 40. รายงานผลแผนการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • 41. รายงานผลแผนการป้องกันการทุจริต รอบปี
 • 42. มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส
 • 43. การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมความโปร่งใส

Google AdSense Phoca - Google AdSense Easy