เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์
นายกเทศมนตรีเมืองปากพูน
081-6777376

นายฐภัท ปานมาศ
รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

นายสมาท บุญพิศ
รองนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

นายอุเสน อนันทขาล
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

นายปริญญา จันทรภักดี
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน
062-6420560

พันโทโกศล แจ่มสุวรรณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองปากพูน

นายชาญชัย อรุณ
ปลัดเทศบาลเมืองปากพูน