เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

นางสาระภี ศรีพร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายชัยรัตน์ บุญเนียม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาสาธารณสุข

นายวันราเชนทร์ เสมอภพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอรธกานต์ วังขุนพรหม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางณิชชา ถาวรพราหมณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวทิพย์วัลย์ พลโทพงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวนพมาศ หนูกัน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชำนาญงาน

นางสาวสุภาวรรณ พลพิชัย
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ

นางสาวเสาวนีย์ เพชรดวงจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

นางสาวโรสนี มาลาวัยจันทร์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน

นางสาวพัชราพรรณ สุวรรณรักษ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชำนาญงาน

นางสาวอมรรัตน์ อ้วนตรงต้น
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางเตือนใจ ถังมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางธีรญาณ์ มากเอียด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางปุณยนุช หัสดินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจิราวรรณ จันสุข
ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ

นางสาวมณีนุช ชูหนู
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวณัฐวรรณ สุดรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอันติกา แก้วกระจ่าง
ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ

นางสาวดวงหทัย จำปีพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพินิจ ทองเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายกมลชัย มากเอียด
ผู้ช่วยนายสัตวแพทย์

นางสาวจารุเนตร ทองสุวรรณ
ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ

นางสาวดวงธิดา คำดี
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

นายสมศักดิ์ ขุนดำ
พนักงานขับรถขยะ

นายภานุมาศ วงศ์เดช
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

นายวิจารณ์ คำทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา

นายยุทธจักร คงทอง
คนงานประจำรถขยะ

นายสุชาติ คำทอง
คนงานประจำรถขยะ

นายเกษียร โสภีพันธ์
คนงานประจำรถขยะ

นายอนุสิทธิ์ เจริญผล
คนงานประจำรถขยะ

นายสามารถ คำทอง
คนงานประจำรถขยะ

นายชำนาญ ผลาวรรณ์
คนงานประจำรถขยะ

นายสุทน ดวงแป้น
คนงานประจำรถขยะ

นายโสพิศ นาควารินทร์
คนงานประจำรถขยะ

นายอภิวัฒน์ ชูไกรไทย
คนงานประจำรถขยะ

นายมงคล กานิสันติ
คนงานประจำรถขยะ

นายบุญโชติ ขุนดำ
คนงานประจำรถขยะ 

นายนุกูล ดำเสน
คนงานประจำรถขยะ

นางสาวอรอุมา คงกำเนิด
นักการภารโรง