เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

นายอนุสรณ์ ปราโมทย์มณีรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายวีระพงศ์ ส่องเมือง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายอัครเดช นุกูลกิจ
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

นายสมชาย เกตุแก้ว
นายช่างโยธาอาวุโส

นางสาวนงรัตน์ บุญญานุพงศ์ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายโชคดี ชูราษฎร์ วิศวกรโยธาชำนาญการ 

นายสุทิน มะยะเฉียว
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

นายบุญยัง ศรีเมือง
พนักงานขับเครื่องจักร
กลขนาดกลาง

นายณรงค์ ศรีเมือง
พนักงานขับเครื่องจักร
กลขนาดกลาง

นายสุภาพ ทองคำ
พนักงานขับเครื่องจักร
กลขนาดเบา

นายมีสิทธิ์ ฤทธิโชติ
พนักงานขับเครื่องจักร
กลขนาดเบา

นายปรมวรรธน์ ไชยาวรรณ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายกิตติชัย ลั่นซ้าย
คนงาน