เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

thzh-CNenja

นายเธียรวิชญ์ แดงหวาน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา

นางสาวสลิตา มณีรัตน์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นายดำรงค์ชัย ชุมแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน

จ่าสิบโทสามารถ ดีทองอ่อน
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

นางสาวอำภรณ์ ธุระกิจ
เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ชำนาญงาน

นางสาวปัทมา บุญมาเลิศ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางนาตยา สิทธิมาศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนเรศ นาวาพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

นายนิพนธ์ สัญญากิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา

นายวันชัย ทองสุวรรณ์
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสมาน ดารากัย
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายเชิดไชย สุขมณี
พนักงานผลิตน้ำประปา

นายสรายุทธ คงชำนาญ
พนักงานผลิตน้ำประปา